ให้ผู้เข้ารับการศึกษากรอกข้อมูล พร้อมสำเนาเอกสาร ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม และนำส่งให้ รร.การบิน ทบ. ในวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑

* เอกสารที่ต้องจัดเตรียม สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา

- Download ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดเตรียมเอกสาร