หน่วย กศ.รร.การบิน ทบ. 

อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

๑. ห้องเรียนหมายเลข ๑

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

 

กระดานบอร์ดและจอโปรเจคเตอร์

 

คอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์

 

ลำโพงและแท่นโพเดี้ยม

 

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

 

๒. ห้องเรียนหมายเลข ๒

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้โทรทัศน์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

 

คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\Desktop\กศ\กศ._๑๘๐๗๐๓_0042.jpg

เครื่องปรับอากาศ

 

ไมค์พร้อมชุดเครื่องขยายเสียง

 

อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกจำลอง

            

๓. ห้องเรียนหมายเลข ๓

 

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมไมค์และเครื่องขยายเสียง

 

จอโปรเจคเตอร์

 

กระดานบอร์ด

 

สื่อการเรียนรู้

 

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอ

เครื่องปรับอากาศและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

           

๔. ห้องเรียนหมายเลข ๔

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้

เครื่องปรับอากาศและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมไมค์และเครื่องขยายเสียง

กระดานบอร์ดและจอโปรเจคเตอร์


๕. ห้องคอมพิวเตอร์

จอโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร

เครื่องปรับอากาศ

คอมพิวเตอร์

ตัวแบ่งกระจายสัญญาณ

                          

๖. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

กระดานบอร์ดและโทรทัศน์

สื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน

ห้องเรียนพร้อมเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปล่อยสัญญาณเสียงพร้อมหูฟัง