กองบริการและซ่อมบำรุงอากาศยาน

กองบังคับการ กองบริการและซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

 

โรงเก็บอากาศยานปีกหมุน 

คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกหมุน_๑๘๐๗๐๓_0007.jpg      คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกหมุน_๑๘๐๗๐๓_0009.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกหมุน_๑๘๐๗๐๓_0011.jpg     คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกหมุน_๑๘๐๗๐๓_0015.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกหมุน_๑๘๐๗๐๓_0005.jpg     คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกหมุน_๑๘๐๗๐๓_0003.jpg

 

 

โรงเก็บอากาศยานปีกติดลำตัว

คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกติด_๑๘๐๗๐๓_0002.jpg      คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกติด_๑๘๐๗๐๓_0009.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกติด_๑๘๐๗๐๓_0003.jpg      คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกติด_๑๘๐๗๐๓_0008.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกติด_๑๘๐๗๐๓_0006.jpg      คำอธิบาย: C:\Users\Adminis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ปีกติด_๑๘๐๗๐๓_0005.jpg