รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินวิทยะฐานะ โรงเรียนการบินทหารบก

ลำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผ่านการประเมินวิทยะฐานะระดับ
๑.

พันเอก ชาคริต คมคาย

อจ.หน.รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ
๒.

พันเอก ธีรยุทธ ประภากร

อจ.หน.รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ
๓.

พันเอก บันลูน วงศ์สุบิน

ครูตรวจสอบมาตรฐานการบิน ครูชำนาญการ (๑๙ ส.ค. ๖๓)
๔.

พันโท ปรีดา อ่ำขำ

ครูการบิน รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ
๕.

พันโท อนุชา จันทร์ชมพู

ครูการบิน รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ
๖.

พันโท เอกพล มะวงศ์ษา

ครูการบิน รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ
๗.

พันโท ธนะรัชต์ ศรีภมร

ครูการบิน รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ (๑๙ ส.ค. ๖๓)

 

๘.พันโท ชัชพิศิษฐ์ แสงทอง

ครูการบิน รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ (๑๙ ส.ค. ๖๓)

 

๙.พันโท ธีรพงษ์ บุญเติม

อจ.รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ (๓ พ.ค. ๖๒)
๑๐.

ร้อยเอก สงคราม กงแก้ว

อจ.รร.การบิน ทบ. ครูชำนาญการ (๑๙ ส.ค. ๖๓)
๑๑.

จ่าสิบเอก ศราวุธ ลามคำ

ครู รร.การบนิ ทบ. ครูชำนาญการต้น (๑๒ ม.ค. ๖๔)