แผนกฝึกอากาศยานปีกติดลำตัว

  พ.อ.ธีรยุทธ  ประภากร

  อจ.หน.ฝอต.กฝ.รร.การบิน ทบ.

                           

 

 

หน้าที่

1. อำนวยการ และดำเนินการฝึกบินแก่ศิษย์การบิน หลักสูตรครูการบิน  การเปลี่ยนแบบ  การฝึกบินเปลี่ยนคุณวุฒิ      สำหรับอากาศยานปีกติดลำตัวทุกแบบ และหลักสูตรการฝึกบินตามที่กองทัพบกกำหนด

2. สนับสนุนเป็นกรรมการด้านการบินต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกสอน หลักสูตรการฝึกอากาศยานปีกติดลำตัว

4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

ปรัชญา

นักบินปีกติดลำตัว ต้องบินอย่างมีมาตรฐานการบินสูง มีความปลอดภัยด้านการบินและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

สร้างค่านิยม ระลึกถึงความสำคัญ สร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยบินทหารบก และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

กับหน่วยรับการสนับสนุนสูงสุด

 

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรนักบินที่มีความสามารถ มีทักษะและบินได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อากาศยานปีกติดลำตัวของ รร.การบิน ทบ. ที่สนับสนุนการฝึก


               

เครื่องบินฝึกแบบ 41 ( บ.ฝ.41)