แผนกฝึกอากาศยานปีกหมุน

พ.อ.วัลลภ ใจดี

  อจ.หน.ฝอม.กฝ.รร.การบิน ทบ.

                           

 

 

 หน้าที่

 1. อำนวยการ และดำเนินการฝึกบินแก่ศิษย์การบิน นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
     หลักสูตรครูการบิน การเปลี่ยนแบบ การฝึกบินเปลี่ยนคุณวุฒิ  สำหรับอากาศยานปีกหมุนทุกแบบและหลักสูตร      การฝึกบินตามที่กองทัพบกกำหนด

2. สนับสนุนเป็นกรรมการด้านการบินต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกสอน หลักสูตรการฝึกอากาศยานปีกหมุน

4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

ปรัชญา

ฝึกบินให้เป็นมาตรฐาน   เพื่อเชี่ยวชาญด้านการบิน

 

วิสัยทัศน์

สร้างฐานการฝึก   เจาะลึกมาตรฐาน   สืบสานนิรภัย   เพิ่มวินัยการบิน

 

พันธกิจ

-  ฝึกศิษย์การบินหรือนายทหารนักเรียนตามหลักสูตรของ รร.การบิน ทบ. ให้ได้มาตรฐานตามอากาศยานแต่ละแบบ

-  ฝึกบินในทางยุทธวิธี ตามรูปแบบการรบผสมเหล่า ทั้งการสนับสนุนการช่วยรบและการสนับสนุนการรบ

 

อากาศยานปีกหมุนของ รร.การบิน ทบ. ที่สนับสนุนการฝึก

           

ฮ.ฝ.480                                                                            ฮ.ท.206

 

           

ฮ.ท.1                                                                           ฮ.ท.212

 

ฮ.ท.72