แผนกฝึกอากาศยานไร้คนขับ

    

พ.อ.ทองล้น   วงศ์ชมภู

อจ.หน.ฝอร.กฝ.รร.การบิน ทบ.

                           

 

 

หน้าที่

1. อำนวยการ และดำเนินการฝึกบินแก่ศิษย์การบิน นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน หลักสูตรครูการบิน       การเปลี่ยนแบบ  การฝึกบินเปลี่ยนคุณวุฒิ  สำหรับอากาศยานไร้คนขับทุกแบบและหลักสูตร     การฝึกบินตามที่กองทัพบกกำหนด

2. สนับสนุนเป็นกรรมการด้านการบินต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกสอน หลักสูตรการฝึกอากาศยานไร้คนขับ

4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

ปรัชญา

ผลิตนักบิน UAV ให้มีมาตรฐาน   บนพื้นฐานความปลอดภัย

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรสำหรับอากาศยานไร้คนขับ  โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรให้มากที่สุด

และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อให้ภารกิจสำเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการ

 

พันธกิจ

ผลิตบุคลากรสำหรับอากาศยานไร้คนขับให้มีมาตรฐาน  และสามารถปฏิบัติภารกิจ

โดยใช้อากาศยานไร้คนขับให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

อากาศยาน ที่สนับสนุนการฝึก

           

เครื่องบินตรวจการณ์ควบคุมระยะไกล

(UAV Searcher MK2)