แผนกฝึกอากาศยานจำลอง

   พ.อ. ชัยกฤต ชรารัตน์

  อจ.หน.ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.

                         

หน้าที่

1. อำนวยการและดำเนินการฝึกบินกับอากาศยานจำลองให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนการบินทหารบก การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบิน นักบินของหน่วยบินต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ และหลักสูตรการฝึกบินตามที่กองทัพบกกำหนด

2. วางแผนการฝึก จัดหาหลักฐาน คู่มือวงจรการบินแบบต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความชำนาญ สามารถทำการบินกับอากาศยานจำลองได้เป็นอย่างดี และทำรายงานผลการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก

3. ดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานจำลองขั้นหน่วย บำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน

4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ปรัชญา

ฝึกให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยอากาศยานจำลอง

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาขีดความสามารถของนักบิน ทบ. ด้วยอากาศยานจำลอง ทดแทนขีดจำกัดในเรื่องเวลา

สถานที่ น้ำมันเชื้อเพลิง และชิ้นส่วนอะไหล่

 

พันธกิจ

สนับสนุนการฝึกบินให้กับหน่วยบินต่างๆ ตามภารกิจ


อากาศยานจำลองที่สนับสนุนการฝึก    

 อากาศยานจำลอง ฮ.ท.1

 อากาศยานจำลอง ฮ.ท.212
(สำหรับใช้ทำการฝึกบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน)


อากาศยานจำลอง ฮ.ท.60


อากาศยานจำลอง ฮ.ท.212