หลักสูตร

             1. ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม

             2. ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม