อดีตผู้บังคับบัญชา

๑.พ.อ.เฉลียว
อัมพรรัตน์
มิ.ย. ๒๑
ถึง
ต.ค. ๒๔
๒.พ.อ. พนัส
พ่วงวีระกุล
ต.ค. ๒๔
ถึง
ต.ค. ๒๗
๓.พ.อ. เฉลียว
อัมพรรัตน์
ต.ค. ๒๗
ถึง
ต.ค. ๓๐
๔.พ.อ. ทองแท่ง
เถระพัฒน์
ต.ค. ๓๐
ถึง
เม.ย. ๓๓
๕.พ.อ. โอภาส
วงษ์สวัสดิ์
เม.ย. ๓๓
ถึง
ต.ค. ๓๖
๖.พ.อ. ดนัย
จุลโลบล
ต.ค. ๓๖
ถึง
ต.ค. ๓๘
๗.พ.อ. ชูเกียรติ
หุ่นทองคำ
ต.ค. ๓๘
ถึง
ต.ค. ๔๐
๘.พ.อ. ประทิน
ฉิมคราม
ต.ค. ๔๐
ถึง
ต.ค. ๔๒
๙.พ.อ. อุดมศักดิ์
ม่วงศรีงาม
ต.ค. ๔๒
ถึง
ต.ค. ๔๓
๑๐.พ.อ. โสมนัส
ณ เชียงใหม่
ต.ค. ๔๓
ถึง
ต.ค. ๔๖
๑๑.พ.อ. เดชา
วิริยา
ต.ค. ๔๖
ถึง
ต.ค. ๔๗
๑๒.พ.อ. วีระศักดิ์
สมบัติมี
ต.ค. ๔๗
ถึง
ต.ค. ๔๙
๑๓.พ.อ. ศิริศักดิ์
เทศนา
ต.ค. ๔๙
ถึง
ต.ค. ๕๑
๑๔.พ.อ. ศรายุทธ
พันธุ์วัฒนา
ต.ค. ๕๑
ถึง
ต.ค. ๕๕
๑๕.พ.อ. สุรเดช
มะลิลา
ต.ค. ๕๕
ถึง
ต.ค. ๕๗
๑๖.พ.อ. สมชาย
กาญจนอุดมการ
๙ ต.ค. ๕๗
ถึง
๕ ต.ค. ๕๘
๑๗.พ.อ. อนิรุจน์
ปุกหุต
๕ ต.ค ๕๘
ถึง
๒๖ เม.ย. ๕๙
๑๘.พ.อ. เชอดเกียรติ
ช.สรพงษ์
๒๖ เม.ย. ๕๙
ถึง
๑๑ ต.ค. ๖๒
๑๙.พ.อ. อวิรุทธ์
สวดประโคน
๑๑ ต.ค. ๖๒
ถึง
๙ ต.ค. ๖๓
๒๐.พ.อ. ยอดยุทธ
ฦาชา
๙ ต.ค. ๖๓
ถึง
๗ ต.ค. ๖๔
๒๑.พ.อ. นรุตม์
พนมมาศ
 ๗ ต.ค. ๖๔
ถึง
๕ ต.ค. ๖๖ 
๒๒.พ.อ. ประพัฒน์
ชื่นนิยม
 ๕ ต.ค. ๖๔
ถึง
ปัจจุบัน