พ.อ. ยอดยุทธ ฦๅชา

ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL. YODYUT LUECHA

DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION

 

               

 
 
 

พ.อ. สุวัช บัวขาว

รอง ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL. SUWAT BOUKHAO

DEPUTY DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION