พ.อ. นรุตม์ พนมมาศ

ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL. NAROOT PHANOMMAS
DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION

 

               

 
 
 

พ.อ.ศุภัช เวียงวิเศษ

รอง ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL. SUPATCH  WIANGWISES
DEPUTY DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION