พ.อ.ประพัฒน์  ชื่นนิยม

ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL.PRAPAT  CHUENNIYOM 
DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION

 

               

 
 

พ.อ.ดนุภพ   เดชวัชระ

รอง ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL. Danuphop  Dejvajara
DEPUTY DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION