วันที่ 26 พ.ย. 63

พันเอก นันทวัจน์ สมเจษ

ผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์  กรมการทหารสื่อสาร

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร  ประจำปีงบประมาณ 64

ณ กองการฝึก โรงเรียนการบินทหารบก