ภารกิจ

โรงเรียนการบินทหารบก
กองการฝึก


1. หน้าที่ กองการฝึก มีหน้าที่
 
   1.1 ดำเนินการฝึกภาคอากาศ และการฝึกอากาศยานจำลองแก่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการบินทหารบก
   1.2 ดำเนินการเพื่อให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่อาจารย์และครูในโรงเรียนการบินทหารบก
   1.3 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่


2. การจัดกองการฝึก

   2.1 แผนกฝึกอากาศยานปีกติดลำตัว
   2.2 แผนกฝึกอากาศยานปีกหมุน
   2.3 แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
   2.4 แผนกฝึกอากาศไร้นักบิน 

  
3. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

3.1 แผนกฝึกอากาศยานปีกติดลำตัว มีหน้าที่
    3.1.1 อำนวยการ และดำเนินการฝึกบินแก่ศิษย์การบินหลักสูตร ครูการบิน การบินเปลี่ยนแบบ การฝึกบินเปลี่ยนคุณวุฒิสำหรับอากาศยานปีกติดลำตัวทุกแบบ และหลักสูตรการฝึกบินตามที่กองทัพบกกำหนด
    3.1.2 สนับสนุนเป็นกรรมการด้านการบินต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
    3.1.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกสอน หลักสูตรการฝึกอากาศยานปีกติดลำตัว
    3.1.4 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

3.2 แผนกฝึกอากาศยานปีกหมุน มีหน้าที่
    3.2.1 อำนวยการ และดำเนินการฝึกศิษย์การบิน นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน หลักสูตรครูการบิน การบินเปลี่ยนแบบ การฝึกบินเปลี่ยนคุณวุฒิสำหรับอากาศยานปีกหมุนทุกแบบ และหลักสูตรการฝึกบินการฝึกบินตาม
ที่กองทัพบกกำหนด
    3.2.2 สนับสนุนเป็นกรรมการด้านการบินต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
    3.2.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกสอนอากาศยานปีกหมุน
    3.2.4 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

3.3 แผนกฝึกอากาศยานจำลอง มีหน้าที่
    3.3.1 อำนวยการ และดำเนินการฝึกบินกับอากาศยานจำลองให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการบินทหารบก การตรวจสอบการจัดมาตรฐานการบิน นักบินของหน่วยบินต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ และหลักสูตรการฝึกบินตามที่กองทัพบกกำหนด
    3.3.2 วางแผนการฝึก จัดหาหลักฐาน คู่มือวงจรการบินแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกมีความชำนาญ สามารถทำการบินกับอากาศยานจำลองได้เป็น อย่างดี และทำรายงานผลการฝึกของผู้รับการฝึก
    3.3.3 ดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานจำลองขั้นหน่วยบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน
    3.3.4 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

3.4 แผนกฝึกอากาศยานไร้นักบิน มีหน้าที่
    3.4.1 อำนวยการ และดำเนินการฝึกศิษย์การบิน นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน หลักสูตรครูการบิน การบินเปลี่ยนแบบการฝึกบินเปลี่ยนคุณวุฒิสำหรับอากาศยานไร้นักบินทุกแบบ และหลักสูตรการฝึกบินตามที่กองทัพบกกำหนด  
    3.4.2 สนับสนุนเป็นกรรมการด้านการบินต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
    3.4.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกสอน หลักสูตรการฝึกอากาศยานไร้นักบิน
    3.4.4 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่