ที่ตั้ง

กองการฝึก โรงเรียนการบินทหารบก ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคารกองฝึกศิษย์ อาคารหมายเลข 010/11 ในศูนย์การบินทหารบก หมู่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

 

ประวัติ

จัดตั้งตามอนุมัติคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 66/21 ลง 13 มิ.ย.21 ให้แก้ไข อฉก. หมายเลข 4700 กรมการบิน ทบ. เป็นอฉก. หมายเลข 4700 ศูนย์การบินทหารบก

-ปรับเปลี่ยนอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 4700 ศูนย์การบินทหารบก มาใช้อัตราฯ ฉบับใหม่ เมื่อ 16 ก.ค.33 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 106/33 ลง 16 ก.ค.33

-ปรับเปลี่ยนอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 4700 ศูนย์การบินทหารบก มาใช้อัตราฯ ฉบับใหม่ เมื่อ 9 มี.ค.59 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 13/59 ลง 9 มี.ค.59