พ.อ.ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
เยี่ยมบ้านพักกำลังพล ส.ท.ธีระพล หมั่นเพียร
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑