พ.อ.คณิศร เถระพัฒน์ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
เยี่ยมบ้านพักกำลังพล จ.ส.อ.ศราวุฒิ หนูวงษ์
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑