คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา กองทัพบก
เยี่ยมชมทางการศึกษา ของ รร.การบิน ทบ.
ณ กศ.ร..การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๑