กำลังพล กศ.รร.การบิน ทบ.
ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.เป็นประธาน
ณ บิรเวณเขตปกครอง กศ.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑