ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เยี่ยมบ้านพักกำลังพล
ส.อ.ศิริชัย รำมะนู ซอย ๖ แถว ๒ ล็อค ๓
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑