ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เยี่ยมบ้านพักกำลังพล
ร.ท.ธนธาร พึ่งเสมาู ซอย ๑๑ ล็อค ๑ ห้อง ๔
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๑