ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เยี่ยมบ้านพักกำลังพล
ร.ต.หญิง ศศิชา พิมพาแป้น ซอย ๑๑ ล็อค ๑ ห้อง ๒
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๑