หลักสูตรศิษย์การบินชั้นมัธยม รุ่นที่ ๖๒
ฝึกยิงปืนพก , ยิงพุทัศนสัญญาณ
และหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑ ฝึกใช้พุทัศนสัญญาณ
ณ วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๑