กศ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการซักซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๒