ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
ณ ห้องเรียน 2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565