ภารกิจ (Mission)

ดำเนินการให้การศึกษาภาควิชาการแก่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการบินทหารบก และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ
จัดอาจารย์และครูไปทำการสอนวิชาการบินทหารบกให้กับโรงเรียนทหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการเพื่อให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่อาจารย์และ ครูในโรงเรียนการบินทหารบก
พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ในโรงเรียนการบินทหารบก
บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่