ภารกิจ (Mission)

ดำเนินการให้การศึกษาภาควิชาการแก่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการบินทหารบก และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ

จัดอาจารย์และครูไปทำการสอนวิชาการบินทหารบกให้กับโรงเรียนทหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดำเนินการเพื่อให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่อาจารย์และ ครูในโรงเรียนการบินทหารบก

พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ในโรงเรียนการบินทหารบก

บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่