อดีตผู้บังคับบัญชา

๑.พ.อ.อารีย์
เฉลิมแสนยากร
๒๙ พ.ย.๑๕
ถึง
๙ พ.ย. ๒๑
๒.พ.อ.ประจวบ
วีรเสนีย์ 
๒๒ ม.ค.๒๓
ถึง
๕ พ.ย. ๒๓
๓.พ.อ.เสงี่ยม
นาคชัยยะ
๕ พ.ย.๒๓
ถึง
๒๙ ต.ค. ๒๔
๔.พ.อ.โอภาส
วงษ์สวัสดิ์ 
๙ ต.ค. ๒๔
ถึง
๗ พ.ย. ๒๙
๕.พ.อ.จงรักษ์
หนองบัวล่าง 
๗ พ.ย. ๒๙
ถึง
๒๗ เม.ย. ๓๒
๖.พ.อ.ชาย
ชูก้าน
๒๗ เม.ย. ๓๒
ถึง
๑๘ เม.ย. ๓๔
๗.พ.อ.พัลลภ
อาชวาคม
๑๘ เม.ย. ๓๔
ถึง
๑๑ พ.ย. ๓๗
๘.พ.อ.อุทัย
รูปงาม
๑๑ พ.ย. ๓๗
ถึง
๑๒ พ.ย. ๓๙
๙.พ.อ.เกษม
สุรวัตร
๑๒ พ.ย. ๓๙
ถึง
๑๖ ต.ค. ๔๓
๑๐.พ.อ.เดชา
วิริยา  
๑๖ ต.ค. ๔๓
ถึง
๓๐ ต.ค. ๔๕
๑๑.พ.อ.พิทยา
กระจ่างวงษ์
๓๐ ต.ค. ๔๕
ถึง
๓๐ เม.ย. ๔๖
๑๒.พ.อ.ณรงค์
ชาติทองคำ
๓๐ เม.ย. ๔๖
ถึง
๘ พ.ย. ๔๗
๑๓.พ.อ.ศิริศักดิ์
เทศนา
๘ พ.ย. ๔๗
ถึง
๓๑ ต.ค. ๔๘
๑๔.พ.อ.เชาวน์โรจน์
สอโส
๓๑ ต.ค. ๔๘
ถึง
๒๒ เม.ย. ๕๔
๑๕.พ.อ.วีรยุทธ
อินทร์วร
๒๒ เม.ย.๕๔
ถึง
๔ ต.ค.๕๖
๑๖.พ.อ.สันทัด
วรรณศิลปิน
๔ ต.ค.๕๖
ถึง
๕ ต.ค.๕๘
๑๗.พ.อ.วรุตม์
นนทวงษ์
๕ ต.ค.๕๘
ถึง
๗ ต.ค.๕๙
๑๘.พ.อ.คณิศร
เถระพัฒน์
๗ ต.ค.๕๙
ถึง
๒๘ ต.ค.๕๙
๑๙.พ.อ.ชูรัตน์
จิพยัคฆ์
๒๘ ต.ค.๕๙
ถึง
๒ เม.ย.๖๑
๒๐.พ.อ.คณิศร
เถระพัฒน์
๒ เม.ย.๖๑
ถึง
๑๕ ต.ค.๖๓
๒๑.พ.อ.อวิรุทธ์
สวดประโคน
๑๕ ต.ค.๖๓
ถึง
๗ ต.ค.๖๔
๒๒.พ.อ.ยอดยุทธ
ฦๅชา
๗ ต.ค. ๖๔
ถึง
๕ ต.ค. ๖๕
๒๓.พ.อ.สายชล
หงษ์นาค
๕ ต.ค. ๖๕
ถึง
๕ ต.ค. ๖๖
๒๔.พ.อ.นรุตม์
พนมมาศ
๕ ต.ค. ๖๖
ถึง
ปัจจุบัน