ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งให้ความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านการบินทหารบก