ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งให้ความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการบินทหารบก