วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบินที่มีคุณภาพและมาตราฐาน

พร้อมพัฒนาการบินทหารบก เพื่อเสริมสร้างสักยภาพของกองทัพ

สังคมและประเทศชาติ