วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบินที่มีคุณภาพและมาตราฐาน
พร้อมพัฒนาการบินทหารบก
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
สังคมและประเทศชาติ