ผู้บังคับบัญชาพ.อ. ยอดยุทธ ฦๅชา
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
Col.  YODYUT   LUECHA
Director of Education Division, Army Aviation School