ผู้บังคับบัญชา
กองพันนักเรียน โรงเรียนการบินทหารบก


พ.ท. อภิชาติ ปาตังคะโร
ผบ.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.

LT.COL. APICHAT PATANGKARO
STUDENT BATTALION COMMANDER ARMY AVIATION SCHOOL