ภารกิจ

กองพันนักเรียน โรงเรียนการบินทหารบก

1. ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดี

2. จัดกิจกรรมอบรมให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษา

3. ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลให้กับผู้เข้ารับการศึกษา

4. ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง อาคารที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม