ประวัติ

กองพันนักเรียน โรงเรียนการบินทหารบก

1. ที่ตั้งหน่วย

1.1 ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เลขที่ 303 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15160 โทรศัพท์ 036 - 486925 ถึง 9 ต่อ 39544

2. ความเป็นมาของหน่วย

2.1 เป็นหน่วยในอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.4700) ของ รร.การบิน ทบ.

2.2 การเติบโตของหน่วย ขยายตัวตามการปรับอัตราของ รร.การบิน ทบ.

2.3 เดิมเป็นฝ่ายการปกครองนายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน และต่อมาได้ปรับเป็น พัน.นร.รร.การบิน ทบ.

3.ภารกิจของหน่วย

3.1 ปกครองบังคับบัญชา นายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน

3.2 ดำเนินการทางธุรการให้กับ นายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน

3.3 รับผิดชอบในการเบิก - จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับ นายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน

3.4 ประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหากับ นายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน

3.5 จัดให้มีการอบรมตามเวลาที่เหมาะสม

3.6 เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของ นายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน อย่างใกล้ชิด

3.7 เตรียมการจัดที่พักให้กับ นายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน เมื่อทราบแผนการศึกษา

3.8 ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ให้กับ นายทหารนักเรียน/นายสิบนักเรียน ที่ควรได้รับ

4. เกียรติประวัติของหน่วย - ไม่มี

5. วันสถาปนาของหน่วย - เป็นวันเดียวกับวันสถาปนา รร.การบิน ทบ.