ปรัชญา ปณิธาน

กองพันนักเรียน โรงเรียนการบินทหารบก

ปรัชญา

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำการบิน

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้านการบินให้พร้อมด้วยวิชาการและการปฏิบัติการบิน

ทั้งทางทหารและตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับใช้ กองทัพ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

**********************