วิสัยทัศน์

กองพันนักเรียน โรงเรียนการบินทหารบก

มุ่งมั่นปกครองบังคับบัญชาบุคลากรที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนการบินทหารบก ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีลักษณะของผู้นำที่ดี

พร้อมที่จะเป็นบุคลากรของสายวิทยาการ การบินทหารบกที่มีประสิทธิภาพ