ศูนย์การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) โรงเรียนการบินทหารบก
303 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 036-486925-9 ต่อ 39647