การบรรยายภาษาอังกฤษกับการบิน
ให้กับ ศบ.ชั้นประถม รุ่นที่ 62
โดยมี พ.อ.วาตะชัย ฐานโพธิ์
อจ.หน.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑