พิธีแสดงความยินดีและฉลองการบินปล่อยเดี่ยว
หลักสูตร ศิษย์การบิน รุ่นที่ ๖๒
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑