กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ สนามบริเวณ บก.รร.การบิน ทบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.เป็น ประธาน
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑