กำลังพล บก.รร.การบิน ทบ.
ตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคลท่ามือเปล่า
ประจำวันอังคารที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑