พิธีเปิดหลักสูตรการบินกลางคืน
ด้วยกล้องช่วยในการมองเห็น รุ่นที่ 7
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
๒๖ ก.พ.๖๑