พ.อ.ขาคริต คมคาย และพ.อ.พีระพันธ์ กลั่นทอง
เป็นผู้แทน รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ประเมินวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และศึกษาดูงาน /ฝึกสำรวจ
ณ รร.นายสิบ ทบ. , รร.กสร.ทบ. , รร.ร.ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์
ในห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิ.ย.๖๑