การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนการบินทหารบกประจำปีงบประมาณ 2561
โดนคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๑