กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๓
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๑