การอบรมให้ความรู้ S.W.O.T analysis
การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม รร.การบิน ทบ.
โดยมี พ.ท.ดร.ฐิติวัฒน์ พัฒนเจริญ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวัทยาลัยนเรศวร จว.พิษณุโลก เป็นผู้บรรยาย
ณ สนง.ทท.ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑