รร.การบิน ทบ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ รร.การบิน ทบ.
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒