พิธีไหว้ครู
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒