พิธีปฐมนิเทศและพิธีเปิดการศึกษา
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ ศบบ. ประจำปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. โดยมี ผบ.ศบบ. เป็นประธานในพิธี