พีธีไหว้ครู หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 64
และ หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 44
ณ ที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63