รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564